ISO:9001-2015 | ISO:14001-2015

Sơ Đồ Tổ Chức


Công ty TNHH Nhưa và Cơ khí Đông Dương 
KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

     Tel : 0221 3971 036   |    Fax :0221 3791 038